Du er herForsiden>Om metodistkirken>Visjon og Strategiplan

Visjon og Strategiplan

Ellingsen, Karl Anders
2014-05-12

Mål & Strategiplan
2012-2016

 

Sammenfatning

Vi vil innen 2016 styrke minst halvdelen av våre menigheter åndelig og misjonalt, øke antallet av nye medlemmer til 320 årlig, øke det gjennomsnittlige gudstjenestebesøket med 20%, øke den årlige tilgangen av prester og diakoner til 5, samt starte 3 nye menigheter. Dette gjør vi gjennom tilbud om veiledning, coaching og trening av lokale ledere, prioritering og tilførsel av ressurser dit hvor potensiale er størst, vesentlig styrking av intern og ekstern informasjon og bedre utnyttelse av kirkens felles ressurser.

 

Visjon

    Metodistkirken – mennesker     
    med åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører!

    ”En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere”

 

 

Vi er mennesker, inspirert av kirkens oppdrag som er:

”Forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres”

 

 

Fire fokusområder:

 • Vi vil ta diakonalt og sosialt ansvar for mennesker i nød og overfor utsatte grupper
 • Vi vil være med og bekjempe global fattigdom og dødelige sykdommer relatert til dette
 • Vi vil skape nye trosfellesskap og arbeide for å fornye våre menigheter
 • Vi vil utvikle kristne ledere som kan være med og fornye og omskape kirken og verden

 

Hovedmål

Snu utviklingen og vitalisere kirken
slik at den kommer til å vokse i kvalitet og størrelse

 

6 delemål

 • Snu utviklingen i minst 8 menigheter (gule og røde) som er motivert  for forandring og løfte dem til neste ”nivå”
 • Styrke utviklingen i minst 4 velfungerende menigheter (grønne), slik at de er med og tar ansvar ut over egen menighet (bli blå):

    -  gjennom å være undervisningsmenigheter

    -  tar fadderansvar for andre menigheter

    -  plante nye menigheter

 • Vi vil igangsette 6 menighetsplantingsprosjekter, hvorav minst 3 utvikler seg til selvstendige menigheter innen 2016.
 • Styrke tilgangen til diakon- og prestetjenesten. Vårt mål er at 2-3 personer under 30 år starter på presteutdannelse årlig, samt en årlig tilgang på 2-3 lokalpastorer.
 • Gudstjenestedeltakelsen øker med 10 % i gjennomsnitt i perioden 2012-2013 og 20% 2014-2016
 • Årlig antall døpte og bekjennende medlemmer økes fra ca. 160 årlig i 2010 til 320 årlig

 

Strategi

Implementering og strategi for delmålene

 

1. Snu utviklingen i minst 8 menigheter (gule og røde) som er motivert  for forandring

 • Identifisere og gjøre avtaler med menigheter med størst potensiale og vilje til  å forandre og utvikle seg, som har et tydelig misjonalt fokus og som vil være en kirke for nye generasjoner
 • TM prioritere besøk og samtaler med prest og ledere i disse menighetene
 • Tilby hjelp og veiledning til strategiutvikling, ledertrening og menighetsutvikling, med utgangspunkt i kirkens 4 fokusområder
 • Utfordre menighetene til å ha fokus utenfor seg selv og ha et særlig fokus på de utsatte og marginaliserte. (Diakonale og evangeliserende)
 • Utfordre til å arbeide med menighetens åndelige vitalitet og kvalitet gjennom bønn, bibellesning og livsnære grupper slik at mennesker kan utvikle sitt kristne liv.
 • Fortelle historiene om de menigheter som lykkes, i samlinger og media

 

2. Styrke utviklingen i minst 4 velfungerende menigheter (grønne), slik at de er med og tar ansvar ut over egen menighet:

 • Identifisere menigheter med størst potensiale for vekst,  som har et tydelig misjonalt og diakonalt fokus og som vil være en kirke for nye generasjoner.
 • TM prioritere besøk og samtaler med prest og ledere i disse menighetene
 • Tilby hjelp og veiledning til strategiutvikling, ledertrening og menighetsutvikling og menighetsplanting.
 • Prioritere ressurser til disse menighetene
 • Utfordre til å arbeide med menighetens åndelige vitalitet og kvalitet gjennom bønn, bibellesning og livsnære grupper for at mennesker kan utvikle sitt kristne liv
 • Fortelle historiene om de menigheter som lykkes i samlinger og media

 

3. Vi vil igangsette 6 menighets-plantingsprosjekter, hvorav minst 3 utvikler seg til selvstendige menigheter innen 2016.

 • Fokus i forkynnelse og undervisning
 • Støtte, oppmerksomhet og kompetanse til den strategiske  ”menighetsplantingsgruppen” som er etablert
 • Prioritere ansettelsesmessig og økonomisk
 • Fortelle historiene

 

4. Styrke tilgangen til diakon- og prestetjenesten. Vårt mål er at 2-3 personer under 30 år starter på presteutdannelse årlig, samt en årlig tilgang på 2-3 lokalpastorer.

 • Prester og prestestudenter på besøk på MBU’s arrangement og på Sommerfesten – fortelle deres troshistorie, forkynne og medvirke
 • Skolereiser for studentene til menighetene
 • PR for prest i Metodistkirken på studiesteder og utdanningsmesser  
 • Utfordre til å tale positivt og sant om prestetjenesten
 • Nye prester arbeider sammen med erfaren prest
 • Kommunisere kirkens behov for prester/diakoner
 • Arbeide for å opprette 5 diakonstillinger
 • Minst en temagudstjeneste i halvåret om kall og tjeneste
 • Fortsatt satse på ”Er det meg Gud” og Timoteus

 

5. Gudstjenestedeltakelsen øker med 10 % i gjennomsnitt i perioden 2012-2013 og 20 % 2014-2016

 • Jobbe med og legge til rette for gudstjenesteutvikling, med et særlig fokus på at gudstjenesten skal kommunisere med unge mennesker
 • Motivere for at prestene/diakonene i samarbeid med gudstjenesteteam får mulighet til å prioritere halvdelen av sin arbeidstid til forberedelse av gudstjeneste, forkynnelse og undervisning, inkludert møter, samtaler og research.
 • Hver menighet skal ha gudstjenesteteam som forbereder og gjennomfører gudstjenesten sammen. Unge mennesker skal være inkludert i teamet
 • Støtte tiltak til å styrke menighetens musikkliv
 • Lage en ”kampanje” om søndagen som kirkedag (holdninger, materiell, atmosfære, undervisning)

 

  6. Årlig antall døpte og bekjennende medlemmer økes fra ca. 160 årlig i 2010 til 320 årlig. 

 • Minst 2 årlige faste dager for medlemsopptakelse.
 • Halvårlige kurs i menighetene om medlemsskap, alternativt som en utvidet lokal bibelskole
 • Inspirere legfolket til å snakke om medlemskap.
 • Diakoni og Evangeliseringsrådet utfordres til å produsere inspirerende materiell og videoer om medlemsskap
 • Styrke sammenhengen mellom dåp, konfirmasjon og medlemsskap og gjennomføre Trosopplæringsplanen

 

Hvordan velge ut menigheter der vi satser ekstra?

 • Tydeliggjøre kirkens forventninger og strategi
 • Avklare meninghetens egne ønsker om å satse
 • Gå en prosess sammen med menighetene der menighetens egne visjoner, strategier og planer formes og iverksettes.
 • Prioritering
 • Avtaleinngåelse
 • Strategi er presentert i ÅK, i brev og i møter med menighetsrådene
 • Brev sendt menighetene med spørsmål. Møter med  menighetsråd og ledere
 • Startet, fortsetter i 2013
 • Gjøres 2012-13
 • Utarbeides 2013

 

Avtale med innsatsmenigheter

Menigheten forplikter seg til

 • —Akseptere og ta imot veiledning og eller coaching utenfra
 • —Arbeide med visjon, mål og strategi
 • —Misjonalt og diakonalt fokus
 • —Ha kontinuitet i menighetens lederskapet
 • —Delta i kurs og etterutdanning for lederskapet 
 • —Bruke ”verktøy” og materiell som anbefales av kirken
 • —Delta i nettverk med andre menigheter/ledere
 • —Være villig til å bli evaluert
—

Kirken forplikter seg til

 • Tilby ekstern veiledning/coaching
 • Tilsynsmannen skal gi ekstra oppfølging/veiledning/inspirasjon
 • Opprette nettverk
 • Tilby verktøy som  f.eks. NAMU og DISK
 • Utarbeide materiell
 • Tilby kurs og etterutdanning (eks SOCD,DISK, NaMu,M4, Dawn, Timoteus etc)
 • Gi økonomisk støtte over en periode
 • Prioritere ved ansettelser

 


Skriftlig avtale utarbeides. Undertegnes av pastor, menighetsrådsleder og tilsynsmann

 

 

 

 

 Powered by Cornerstone